Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Latinohipsissä

Tällä sivulla on kerrottu, mitä tietoja Latinohips kerää asiakkaistaan, mistä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, miten henkilön tulee menetellä, jos hän haluaa tietää rekistereihimme itsestään kerätyt tiedot, korjata mahdolliset virheet ja milloin hän voi kieltää tietojen käytön.

Rekisterinpitäjä on Latinohips, Liisa Aro, y-tunnus 2804353-9, osoite: Pohjankorventie 14, 11130 Riihimäki, p. 050 4077 185, info@latinohips.fi.

Henkilötietojen kerääminen

Latinohips kerää tietoja asiakas- ja sidosryhmärekisteriin, jonka tiedot saadaan asiakkailta itseltään. Rekisterin tarkoituksena on asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen. Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Asiakkaasta kerätään nimi, sähköposti, osoite- ja puhelintiedot sekä laskutustiedot. Lisäksi Latinohips voi kerätä tietoja (nimi- ja yhteystiedot) sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, viestintään ja markkinointiin sekä palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ja siihen mahdollisesti liittyvien velvoitteiden ajan. Latinohips huolehtii, että rekistereiden tiedot on suojattu asianmukaisesti ja tietoturvasta on huolehdittu. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekistereihin. Henkilötietoja käsittelee vain toiminimen haltija ja hänen valtuuttamansa tietojärjestelmien ylläpitäjät.

Tietojen luovuttaminen

Ohjaajan (=asiakkaan) suostumuksella yhteystietoja voidaan antaa kolmansille osapuolille Latinohips-tuntien tiedusteluja ja järjestämistä varten. Latinohips voi luovuttaa yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi osallistujien henkilötietoja koulutusten ja tapahtumien järjestämistä varten. Latinohips voi julkaista ohjaajien nimet ja yhteystiedot nettisivuilla ohjaajan suostumuksella. Latinohips ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö markkinoinnissa

Asiakkaalla on oikeus kieltää Latinohipsiä kohdistamasta häneen Latinohipsin palveluiden markkinointia.

Tiedonsaantioikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Latinohipsin rekistereihin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena joko osoitteella Latinohips, Pohjankorventie 14, 11130 Riihimäki tai sähköpostilla info@latinohips.fi. Latinohips vastaa tiedusteluun kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista kirjallisesti joko osoitteella Latinohips, Pohjankorventie 14, 11130 Riihimäki tai sähköpostilla info@latinohips.fi. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu taholle, jolle Latinohipsillä on oikeus välittää tai luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

Lisätietoja tietojen käsittelystä saa joko puhelimitse p. 050 4077 185 (jätä viesti, jos puheluun ei vastata) tai sähköpostilla info@latinohips.fi.